Singha Beer Wearhouse

อาคารโกดงัคลงัสินคา้ (Singha Beer Wearhouse Project)

 

Management

การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

Constructions

1. อาคารโกดังคลังสินค้า -> โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ จำนวน 1 ชั้น
2. อาคารห้องน้ำ -> โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชั้น
3. อาคารคัดแยกวัสดุ -> โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชั้น
4. อาคารป้อมยาม -> โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชั้น