NINE HONDA AUTOMOBILE

โรงงานศูนย์บริการรถยนต์ HONDA. ถนนเกษตร-นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Constructions

1. Building A -> อาคารแสดงสินค้า พาณิชกรรม และสำนกังาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
2. Building B -> อาคารจอดรถ และโรงงานศูนยบ์ริการรถยนต์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ จำนวน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
3. Building Used Cars -> ศูนยบ์ริการรถมือสอง โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 ชั้น
4. อาคารปรับสภาพรถ -> อาคารท าความสะอาดรถก่อนส่งมอบ โครงสร้าง คสล. จำนวน 1 ชั้น
5. อาคารเก็บอะไหล่รอประกัน -> โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 ชั้น
6. อาคารเก็บขยะ -> โครงสร้าง คสล. จำนวน 1 ชั้น

Project Goals

ในระยะ 1 ปี ของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก