Wee Space Building

ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (ดาดฟ้า) ก่อสร้างต่อเติมออกจากอาคารเดิม พื้นที่ใช้สอยแบ่งออกเป็น -พื้นที่สำนักงาน 3 ชั้น แบ่งเป็นชั้นล่ะ 2 ห้อง -พื้นที่สำหรับพักอาศัย 3 ชั้น -พื้นที่จอดรถยนต์ 1 ชั้น

Management

การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

Construction

-พื้นที่สำนักงาน 3 ชั้น แบ่งเป็นชั้นล่ะ 2 ห้อง -พื้นที่สำหรับพักอาศัย 3 ชั้น -พื้นที่จอดรถยนต์ 1 ชั้น